• Susan Susanti, S.Pd.
 • Bahasa
 • 2019-09-17 12:14:45
Biografi & Otobiografi

BIOGRAFI DAN OTOBIOGRAFI

 

Biografi asalna tina kecap bio anu hartina hirup jeung grafis anu hartina tulisan. Jadi sacara étimologi biografi nya éta tulisan riwayat hirup hiji jalma.

Sarua jeung riwayat hirup biografi ogé nuliskeun ngeunaan riwayat hirup hiji jalma. Nulis biografi teu sarua, aya nu lengkep aya ogé anu henteu gumantung ka nu nulisna. Bédana biografi jeung riwayat hirup nya éta lamun riwayat hirup mah ditulis sacara husus euweuh katerangan anu nguatkeun idéntitas anu di tulis sedengkeun biografi mah riwayat hirup anu di tulis dieuyeuban ku katerangan-katerangan anu nguatkeun katerangan idéntitas anu di tulis.

Jadi, biografi nya éta tulisan ngeunaan riwayat hirup hiji jalma anu di tulis ku jalma séjén dina wangun karangan narasi. Maksudna tulisan riwayat hirupna ditulis dina wangun prosa, anu idéntitas tokohna di tulis dilengkepan ku katerangan-katerangan anu nguatkeun idéntitasna.

Anu ditulis dina biografi méh sarua jeung riwayat hirup, nya éta:

 1. Ngaran
 2. Tempat tanggal lahir
 3. Pagawéan
 4. Ngaran indung-bapa
 5. Alamat
 6. Jenis kelamin
 7. Agama
 8. Riwayat sakola
 9. Riwayat pagawéan
 10. Prestasi

 

Tujuan nulis biografi nya éta :

 

Tujuan biografi nyaeta keur nyaritakeun atawa ngajelaskeun kahirupan hiji jelema atawa tokoh, supaya bisa dijadikeun catatan, referensi jeung palajaran keur anu macana atawa pihak anu merlukeun riwayat kahirupan jelema atawa tokoh nu dimaksud. Biografi lain saukur ngeunaan daftar tanggal lahir atawa riwayat pagawean hiji jelema, tapi biografi oge nyaritakeun ngeunaan parasaan nu terlibat dina kajadian-kajadian nu kaalaman ku jelema eta.

Dina biografi oge dijelaskeun sacara lengkap kahirupan jelema atawa tokoh nu dimaksud, mimiti ti leutik tepi ka kolot, malahan nepi ka maotna oge. Salian ti eta, dijelaskeun oge sagala tanda jasa, karya, jeung sagala hal anu dihasilkeun atawa dilakukeun jelema nu dimasksud. Tulisan biografi teh ditulisna ku nu sejen, lain ku tokoh atawa jelema nu dicaritakeun dina hiji biografi, sabab lamun biografi ditulis ku jelema atawa tokoh nu dicaritakeun dina eta biografi, ngarana lain biografi, tapi autobiografi. Biasana jalma anu ditulis dina biografi nya éta jalma anu dianggap teu biasa upama dibandingkeun jeung jalma kalolobaan. Ka teu biasaanna bisa hal anu dianggap hadé atawa sabalikna hal anu dianggap goréng, nepi ka nimbulkeun kapanasaran jalma loba kana kahirupannana.

Struktur Biografi:

 

Biografi mangrupakeun carita atawa tulisan ngeunaan kahirupan hiji jalma. Eusi biografi nyaeta nyaritakeun kahirupan hiji jalma, ti mimiti lahirna nepi ka kolotna atawa malahan nepi ka maotna, lamun tokoh atawa jalma anu dicaritakeun dina biografi eta geus maot.

Sanajan eusi biografi teh nyaeta carita ngeunaan kahirupan hiji tokoh atawa jalma, biografi teh eusina henteu ngan saukur informasi ngeunaan tanggal lahir atawa pagawean hiji jalma wungkul. Tapi, eusi biografi oge nyaritakeun ngeunaan kajadian anu dialaman ku eta tokoh atawa jalma, sarta rarasaan anu kaalaman ku eta tokoh dina unggal kajadian nu kaalaman.

Hiji biografi miboga struktur nyaeta orientasi, kajadian atawa masalah, sarta reorientasi. Orientasi mangrupakeun bagian anu ngajelaskeun ngeunaan ngawanohan tokoh, anu eusina nyaeta gambaran awal eta tokoh. Bagian kajadian atawa masalah mangrupakeun bagian anu eusina ngeunaan kajadian atawa masalah anu dialami ku eta tokoh. Sedengkeun bagian reorientasi mangrupakeun panutup anu eusina ngeunaan pandangaan anu nulis biografi ka eta tokoh.

Sedengkeun unsur unsur anu biasana aya dina hiji biografi nyaeta Ngaran atawa lalandiannana (tokoh), Kalahiran jeung asal-usul kulawargana, Bentuk fisik jeung pasipatanana, Riwayat pendidikan jeung pagaweanana, Pikiran atawa gagasanana, Karya atawa hasil gawena, sarta Prestasi jeung pangajen (penghargaan) anu kungsi katarima.

Anu jadi tujuan biografi nyaeta pikeun ngajelaskeun atawa nyaritakeun kahirupan hiji tokoh atawa jalma, sangkan bisa dijadikeun catatan, referensi jeung pangajaran pikeun anu macana atawa pihak anu merlukeun riwayat kahirupan jalma atawa tokoh nu dimaksud.

 

Biografi anu geus dibukukeun diantarana:

 1. Nabi Muhammad, SAW
 2. Soekarno
 3. Soeharto
 4. Jéndral Soedirman
 5. Déwi Sartika
 6. R.A. Kartini
 7. Adolp Hitler

Disatukangeun conto biografi di luhur aya kumpulan biografi masarakat Sunda anu judulna “Apa dan Siapa Orang Sunda”. Ieu buku nyaritakeun riwayat jalma-jalma sunda anu kasohor, diantarana seniman, sastrawan, budayawan, cendekiawan, nepi ka negarawan

 

Otobiografi

 

Autobiografi nyaeta tulisan anu ngajelaskeun atawa nyaritakeun kahirupan hiji tokoh atawa jelema. Autobiografi ditulis sangkan bisa dijadikeun referensi, catatan, jeung palajaran keur anu macana atawa pihak anu merlukeun eta riwayat kahirupan tokoh anu ditulis dina eta autobiografi.

Autobiografi ditulis atawa dikarang ku subjekna atawa babarengan jeung penulis sejen jeung biasana disebutkeun saperti "sakumaha dicaritakeun" atawa "jeung". Lamun eta karangan ditulisna lain ku tokoh atawa jelema nu dicaritakeun dina eta karangan, ngaranna lain autobiografi tapi ngaranna biografi.

Autobiografi lain ngan saukur ngeunaan daftar tanggal lahir atawa riwayat pagawean hiji tokoh, tapi autobiografi oge nyaritakeun ngeunaan parasaan nu terlibat dina kajadian-kajadian nu kaalaman ku tokoh nu dimaksud. Dina autobiografi oge dijelaskeun sacara lengkap kahirupan tokoh nu dimaksud, mimiti ti leutik tepi ka kolot.

Dina autobiografi dijelaskeun oge sagala karya, tanda jasa, jeung sagala hal anu dilakukeun atawa dihasilkeun ku tokoh nu dimasksud. Biografi biasana dikarang atawa ditulis dumasar kana sababaraha sudut pandang jeung rupa-rupa dokumen, sedengkeun otobiografi bisa wae sakabehna dumasar kana ingetan jeung pikiran nu nulis atawa anu ngarangna.

Autobiografi sacara alami relatif leuwih subjektif. Dina autobiografi, kadang-kadang penulisna henteu mampu atawa teu aya niat pikeun sacara tepat nuliskeun memorina nu ngakibatkeun hasil tulisannana jadi menyimpang atawa henteu bener. Bahkan aya sababaraha pendapat anu nganyatakeun yen autobiografi bisa mere kasempatan ka penulisna pikeun ngarubah sejarah.

 

Perbedaan antara Biografi dan Otobiografi

 

Eusi biografi henteu ngan saukur manggrupa data ngeunaan tanggal lahir, tanggal maot, pendidikan atawa pagawean hiji tokoh wungkul, tapi biografi oge eusina nyaritakeun unggal kajadian penting anu dialaman ku eta tokoh, sarta rarasaan anu kaalaman ku eta tokoh dina unggal kajadian penting nu aya.

Biografi ditulisna teh ku jalma sejen, atawa biografi henteu ditulis ku jalma atawa tokoh nu aya dina hiji biografi. Umpama hiji biografi ditulisna ku jalma atawa tokoh anu dicaritakeun dina eta biografi, ngaran eta tulisan teh lain biografi tapi disebutna otobiografi. Jadi, biografi ditulis lain ku jalma atawa tokoh anu dicaritakeun dina hiji biografi, sedengkeun otobiografi nyaeta biografi anu ditulisna ku jalma atawa tokoh anu dicaritakeun dina hiji biografi.

Biografi jeung otobiografi, miboga kagunaan anu sarua. Manfaat biografi jeung otobiografi antara lain nyaeta mangrupakeun dokumen, catetan penting atawa referensi pikeun tokoh anu aya dina eta biografi atawa otobiografi. Sedengkeun pikeun anu maca atawa jalma sejen, biografi atawa otobiografi bisa dijadikeun referensi umpama aya kaperluan pikeun ngawanohan eta tokoh, saperti pikeun dijadikeun conto atawa teladan, jeung sajabana.

Add comment

Jl.Lingkar Utara Bekasi Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara (sebelah BSI Kaliabang) Raya Bekasi KM.27 Pondok Ungu

Email : admin@smktarunabangsa.sch.id

Pengumuman

Kategori Berita

© 2022 Yayasan Pendidikan Nasional Taruna Bangsa. All Rights Reserved.